پست جدید از آفیس جهت تست نوشته شدن کدها

 

به نام خدا

 

 

 

 

طرح پیشنهادی

عنوان : سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی با ابزارشراکت

 

مولف : حسین شاکری

مهندس عمران٬ کارمند شرکت پتروشیمی خوزستان

 

09124358475 : شماره همراه , EMAIL : hossein.sh@iran.ir

 

 

 

 

 

 

 

چکیده طرح

در این طرح سعی برآن شده تا 2 معضل گریبانگیر اقتصاد ایران یکی کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی و دیگری وجود سرمایه های سرگردان مردمی در کشور در کنار هم مد نظر قرار گیرد و از توان این سرمایه های عظیم به عنوان منبع مالی در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی بهره برد.

در این طرح یک حجم معین ازمحصول تولیدی، هزینه تولید آن و درآمد حاصل از فروش آن در 2 مقطع زمانی مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.

مقطع اول: قبل از ورود سرمایه گذار.

مقطع دوم: بعد از ورود سرمایه گذار، در این مقطع سرمایه گذار در قالب قراردادی با مدت محدود فیمابین خود و تولید کننده بخشی از هزینه تولید را بعنوان سهم مشارکت در تولید محصول متقبل میشود، پس از تولید و فروش محصول تولیدکننده علاوه بر سهم مشارکت مبلغی که طی طرح تعیین میشود به عنوان سود مشارکت در تولید و فروش محصول به سرمایه گذار پرداخت میکند.

1. مقدمه

- سرمایه گذاری به شیوه شراکت در واحدهای تولیدی همانگونه که خود واقفید مطلب تازه ای نبوده و احتماﻷ از زمان تاسیس اولین واحد تولیدی مدنظر بوده .

  • در ارائه طرح مبحث احکام شرکت از رساله توضیح المسائل حضرت امام خمینی(ره) مبنا قرار گرفته و در واقع همان مطالب است که بازبان ریاضی بازگو شده است.
  • سرمایه گذار میتواند شخصاٌ با طی مراحل این طرح به اشراف اطلاعاتی بالایی در زمینه سرمایه گذاری مورد نظر خود دست یابد.
  • بنا برمطلب قبل در همان ابتدائ امر و پیش از انعقاد قرارداد سرمایه گذار میتواند چشم انداز انتهای دوره قرارداد را تصور کرده، از میزان بازگشت سرمایه مطلع و در موقعیتی شفافتر و با رضایت بیشتر اقدام به سرمایه گذاری و عقد قرارداد نماید که طبعاٌ این خود باعث تمایل و گرایش افراد بیشتری به سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی میشود.
  • بنا بر 2 مورد قبل این طرح میتواند زمینه ساز تقویت اقتصاد مردمی و به تبع آن کاهش اتکائ اقتصادی کشور در تامین سرمایه واحدهای تولیدی به منابع دولتی و درآمدهای نفتی باشد.

.

در ادامه طرح در قالب یک مسئله و حل آن بیان میگردد.

************************

2.متن طرح

2.1:ارائه طرح

مسئله : سرمايه گذاري قصد دارد به شيوه شراكت در يك شركت توليدي که براي توليد يك حجم دلخواه و معين از محصول مثلاً (P) مبلغH) ) هزينه مي كند و در عوض به ميزان (D) درآمد كسب مي كند سرمایه گذاری کند٬ ميزان آورده سرمايه‌گذار براي هرP محصول مورد نظر مبلغ(a) میباشد مطلوبست ميزان سود سرمايه گذار و توليد كننده پس از سرمايه گذاري٬ همچنین ضريب كار مزد توليد كننده بابت تولید و فروش محصولK) )مي‌باشد.

در ادامه طرح، مسئله قدم به قدم تجزيه و تحليل مي شود.

توضیح: به عنوان مثال میتوان حجم P را برای محصول آرد نانوایی، یک تن در نظر گرفت.

مرحله اول

ابتدا لازمست وضعيت موجود ( بدون حضور سرمايه گذار) شركت توليدي مورد بررسي قرار گيرد.

جدول 1 : وضعیت شرکت تولیدی قبل از ورود سرمایه گذار

سود

درآمد

هزينه توليد

 

D, D

H

 

 

حال معرفی می شود.

: رابطه 1

C:ضریب درآمدزایی

: رابطه 2

 

مرحله دوم

در اين مرحله فرض مي شود آورده aدرون كيسه هزینه قرار مي گيرد به اين معني كه مبلغa جزيي ازH مي شود و يا به تعبيري با ريختن a درون كيسه مبلغي به H افزوده نمي شود.

حال طبق جدول ذیل عمليات هاي مربوط به این مرحله معرفی مي گردد.

 

جدول 2 : سلسله عملیات مرحله دوم

 

(3-2)

ميزان مالكيت سرمايه گذار از
محصول مشخص مي شود

(2-2)

درآمد واقعي سرمايه گذار وتولید کننده مشخص مي شود

(1-2)

درآمد اوليه سرمايه گذار مشخص مي شود

(6-2)

سود حاصل از فروش محصول پس از ورود سرمايه گذار بدست آيد

(5-2)

هزينه توليد پس از ورود سرمايه گذار بدست آيد

(4-2)

تعداد سهام توليد كننده بدست آيد

(8-2)

سهم هر يك از طرفين از سود بدست آيد

 

 

(7-2)

سود متعلقه به هر سهم بدست آيد

 

(1-2) : از آنجا كه با قرار دادن a درون کیسه هزینه، a جزئي ازH مي شود.     

همانندH اما براي سرمايه گذار درآمد زايي مي كند

: رابطه3 رابطه 2

:DS1 در آمد اوليه سرمايه گذار

(2-2) : مسلم است كه درآمد اوليه بدست آمده از مرحله قبل واقعي نمي باشد و لازمست از آن درآمد، كارمزد توليد كننده كسر شود تا درآمد واقعي سرمايه گذار بدست آيد بنابراین٬

رابطه 4

DS :درآمد واقعي سرمايه گذار

رابطه 5

Z: ضريب تبديل درآمد اوليه به درآمد واقعي

DT : درآمد توليد كننده                           : رابطه 6

(3-2): پس از طي عمليات قبل و كسر كارمزد توليد كننده از درآمد اوليه سرمايه گذار ( حال بهتر است بگوئيم شريك) طرفين تقريباً در جايگاه يكساني قرار مي گيرند و هر دو سهامدارحجمP محصول تولیدی محسوب میشوند٬ حال اگر حجم مورد نظرP را درکلN سهم در نظر بگیریم در این صورت تعداد سهم سرمایه گذار ازحجم مورد نظرP از رابطه ذیل بدست می آید.

: رابطه 7

N تعداد کل سهام مفروض برای حجم P

NS : تعداد سهام سرمايه گذار ( شريك)

(4-2):حال بايد تعداد سهام توليد كننده بدست آيد.

NT : تعداد سهام توليد كنندهNT=N-NS : رابطه 8

(5-2): حال لازم است محتويات كيسه مذكور در ابتداي مرحله دوم مورد بازبيني قرار گيرد با ريختنa درون كيسه مسلم است كه تركيب محتويات آن به هم ريخته به گونه اي كه H' بايد باشد به طوري كه رابطه روبرو برقرار باشد.

H=a+H': رابطه 9

H'=H-a : رابطه 10 رابطه 9

H' : هزينه توليد محصول برعهده شرکت تولیدی پس از ورود سرمايه گذار

(6-2):E=D- H' : رابطه 11

: E سود شرکت از فروش محصول پس از ورود سرمایه گذار

(7-2) : :EPS=E/N رابطه 12

EPS : سود به ازاء هر سهم

(8-2) : : ES=(EPS)×(NS) رابطه 13

ES : سود سرمايه گذار

ET=(EPS)× (NT): رابطه 14

ET : سود توليد كننده

 

2.2 اثبات طرح

برای آزمودن صحت روابط بدست آمده بهتر است عکس قضیه‌ای که در طرح مطرح بود مورد بررسی قرار گیرد بدین معنی که حالت خروج سرمایه‌گذار از شرکت تولیدی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد حالتی که با اعمال طرح بدان دست یافتیم در شکل یک بیان شده است

شکل یک : سرمایه‌گذار سرمایه خود را به شرکت تولیدی میسپارد

 

 

با خروج سرمایه‌گذار از شرکت تولیدی به شکل 2 می‌رسیم.

شکل2 : سرمایه‌گذار سرمایه خود را از شرکت تولیدی خارج میکند

    

 

 

همانگونه که در طرح بیان شده میزان حجمP از محصول باید ثابت باشد اما در شکل 2 سرمایه‌گذار سرمایه خود را از شرکت خارج کرده و لذا هزینه تولید به میزان a کاهش یافته و لذا نباید انتظار داشت که حجمP تولید شده کاهش نیابد کما اینکه در شکل 2 با کاهش درآمد به میزان DS1 این مطلب منعکس شده است (همانطور که در ارائه طرح بیان شد آوردهa به میزان درآمدزایی می‌کند) و لذا نباید انتظار داشت روابط گفته شده در طرح در این حالت صادق باشد پس باید شکل 2 را به نحوی تصحیح کنیم تا میزان درآمد و هزینه معادل شکل1 باشد که در این صورت می‌توان مطمئن بود حجمP تولید شده برقرار است لذا پیشنهاد می‌شود برای اثبات طرح شکل 3 مدنظر قرار گیرد.

 

شکل3 : سرمایه توسط تولید کننده جایگزین میشود

درآمد

 

 

شکل 3 که تصحیح شده شکل 2 می‌باشد را می‌توان بدین نحو بیان کرد که آورده مجدداً به هزینه تولید در شکل 2 افزوده می‌شود این مطلب را می‌‌‌توان بدین نحو توجیه کرد که آورده بوسیله تولید کننده به هزینه تولید شکل 2 افزوده شده و لذا انتظار داریم میزان محصول و به تبع آن درآمد بدست آید که این شرط برقراری روابط بود، همچنین یادآوری می‌گردد:

: رابطه9

:رابطه 4

حال برای اثبات صحت روابط سعی میکنیم روابط پایه طرح ( روابط3،1و4) رادر یک سلسله عملیات جبری به کار بگیریم٬ لذادر شکل3 ثابت می کنیم رابطه بدیهی ذیل برقرار است.

هزینه تولید = معکوس ضریب در آمدزایی ´ درآمد

/ 0 نظر / 10 بازدید